logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovné prostredie | HR digest | správy | semináre a konferencie | komentár | peniaze | technológie | lifestyle zaujímavosti odinakiaľ | získavanie a výber | rozvoj procovníkov | celoživotné učenie rovnosť šancí | poradna personalisty | CSR |
Personalista > správy > Novela zákona o sociálnych službách 2012 - aké budú zmeny?
Inzerujte na Personalistovi.com!

Novela zákona o sociálnych službách 2012 - aké budú zmeny?

redakcia personalisty - 25. 11. 2011
Návrh novely zákona o sociálnych službách, ktoré pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny schválila vláda na svojom zasadnutí v stredu 23. novembra 2011, kabinet zároveň schválil návrh, aby parlament prijal novelu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.


„Návrh zákona je reakciou na krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb, cieľom ministerstva je zlepšenie kritickej situácie v týchto zariadeniach ako aj zabránenie ich kolapsu", povedal minister Jozef Mihál a dodal: „Novela navrhuje poskytnúť všetkým obecným zariadeniam a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb rovnakú výšku finančného príspevku na zabezpečenie prevádzky zo zdrojov štátneho rozpočtu".

Podľa navrhovanej novely sa zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou navrhujú financovať priamo zo štátneho rozpočtu a to tak, že sa zákonom o sociálnych službách ustanoví výška príspevku pre tieto zariadenia podľa druhu sociálnej služby a počtu prijímateľov. Uvedeným návrhom sa rieši financovanie všetkých zariadení zriadených alebo založených obcou a nebude potrebné v roku 2012 riešiť ich financovanie osobitnými dotáciami. Predpokladaný dopad na štátny rozpočet na celý rok 2012 predstavuje 32 mil. € (vychádzajúc z údajov za rok 2010).

Novela prinesie aj zmenu pri financovaní neverejných poskytovateľov zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, denných stacionárov a nocľahární. Neverejní poskytovatelia dostanú finančné príspevky od obcí z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu a to tak, že sa ustanoví výška príspevku pre tieto zariadenia podľa druhu sociálnej služby a počtu prijímateľov. Predpokladaný dopad na štátny rozpočet je vo výške cca 9,8 mil. €.

S cieľom podporiť zotrvanie klienta v prirodzenom domácom prostredí a znížiť tlak na kapacity zariadení pre seniorov sa navrhuje sprísnenie podmienok pre prijatie do takéhoto typu zariadenia, a to zvýšením stupňa odkázanosti klienta z II. na IV. Zvýšenie stupňa odkázanosti pre zariadenia pre seniorov je v súlade s trendmi a politikami Európskej únie a v súlade s Dohovorom o právach ľudí so zdravotným postihnutím, konkrétne s článkom 19. Cieľom tejto zmeny je, aby klienti mohli zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, vo svojej komunite a nemuseli odchádzať do uzavretých inštitúcií. Návrhom novely sa klientom, ktorí majú nižší stupeň odkázanosti neodoberá právo na sociálnu službu hradenú z verejných zdrojov. Naďalej sa im budú poskytovať (v súlade so zákonom) sociálne služby v teréne alebo v inom type zariadenia (napr. v dennom stacionári, zariadenie opatrovateľskej služby).

Zákonom sa ďalej navrhuje ustanoviť minimálnu výšku úhrady za služby dlhodobej starostlivosti zo strany klienta vo všeobecne záväznom nariadení obce a VÚC a to vo výške minimálne 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu. Týmto ustanovením ministerstvo reaguje na nečinnosť samosprávy, ktorá mala dostatočný časový priestor na to, aby si na základe rozhodnutia zastupiteľstva upravila výšku úhrady tak, aby zvýšila participáciu klienta a jeho rodiny na úhrade a tým zvýšila verejné zdroje na financovanie sociálnych služieb.

Napriek tomu, väčšina z nich z rôznych dôvodov, a to najmä z nedostatku politickej odvahy, tak dodnes neurobila. Zvýšenie participácie klienta a jeho rodiny na úhrade je opakovanou a dlhodobou požiadavkou samosprávy. Klientov, ktorí majú nízky príjem sa ani určenie úhrady vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov sociálnej služby vo VZN nedotkne, nakoľko sa na nich vzťahuje ochrana príjmu a tak budú platiť čiastočnú alebo žiadnu úhradu.

Novela ďalej navrhuje posunúť termín pre splnenie podmienok debarierizácie zariadení do 31. decembra 2015, čím sa znížia náklady na poskytovanie sociálnych služieb tak pre obce ako aj vyššie územné celky. VÚC uvádzajú potrebu navýšenia výdavkov z titulu debarierizácie o cca 3 575 000 € na jeden VÚC, čo predstavuje 28 600 000 € pre všetky VÚC. Akceptovaním opakovaných požiadaviek zo strany samosprávy a so zámerom zvýšiť participáciu a zodpovednosť klienta a jeho rodiny na úhrade nákladov za sociálnu službu sa navrhuje zohľadňovať nielen súčasný príjem a majetok prijímateľa sociálnej služby, ale prihliadať aj na príjem získaný predajom nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch.

V novele sa navrhuje zrušenie ochrany príjmu u klientov, ktorí majú majetok presahujúci hodnotu vo výške 10 000 €, resp., ktorých príbuzní majú majetok, a to aj u klientov, ktorí majetok predali. Reagujúc na požiadavky z praxe a to tak zo strany klientov a ich príbuzných, ako aj zo strany neverejných poskytovateľov sa v novele navrhuje upraviť možnosť poskytovania sociálnej služby aj bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v tých prípadoch, ak klient alebo jeho rodina je ochotná platiť úhradu vo výške nákladov sociálnej služby (samoplatca) za predpokladu, že sa mu bude poskytovať pomoc pri sebaobsluhe.

Navrhujú sa aj zmeny, ktoré majú prispieť k rozšíreniu okruhu osôb, ktoré budú môcť vykonávať opatrovanie, čím sa vytvárajú flexibilnejšie podmienky pre zamestnávanie takýchto osôb a na druhej strane sa zvýši dostupnosť terénnych sociálnych služieb. Ide o zmeny v kvalifikačných predpokladov, napr. opatrovateľa/ku bude môcť aj bez kvalifikačného kurzu vykonávať aj sanitár/ka alebo osoba staršia ako 55 rokov s 3 ročnou praxou.

Novela zákona navrhuje riešiť tzv. „nelegálnych poskytovateľov" s cieľom zabrániť vzniku takýchto neželaných subjektov a ochrániť práva občanov, a to formou ukladania vysokej pokuty a zákazom činnosti.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2012.


listvyhľadávanie

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás

listfacebook


listzaujímavosti odinakiaľ

Potrebujete novú strechu? Vymeňte ju s Tondachom, poradí vám odborník

Starú strechu človek vymieňa zvyčajne iba raz za život a preto by mal dbať na to, aby mu po výmene vydržala čo najdlhšie. Súčasný ... více

Slovensko sa stalo členom Európskej vesmírnej agentúry

Slovenskí vedci budú mať lepší prístup k strategickým informáciám a cennému know-how v oblasti kozmických aktivít a vývoja satelit... více

Slováci vedia sporiť

Práve dnes si pripomíname 90 rokov od milánskeho bankovníckeho kongresu, na ktorom vyhlásili Svetový deň sporenia. Hlavný cieľ, kt... více

Univerzita Palackého: Hlina tak trochu inak

Netradičná výstava "Fenomén Gemer: hlina - hlina - glina - INA" predstaví umelecké diela vzniknuté v ložisku na ťažbu hlín v Gemer... více

Traja Slováci sú nominovaní na prestížne Sony World Photography Awards

Svetová fotografická organizácia (World Photography Organisation) zverejnila zoznam nominácií na ocenenia Sony World Photography A... více
listTOP články
listdoporučujeme
Kalkulačka nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz

IT kurzy zdarma!
Peoplesource pomáhá najít cestu z krize. Ušetřete s programem Vzdělávejte se!
www.peoplesource.eu